Need Help?

For assistance and referral to

programs, services and resources,
Please call:
(415) 355-6700 or 211

or visit the Department of Aging and Adult
Services Benefits and Resources HUB
2 Gough Street, San Francisco, CA, 94103.
Hours are Monday through Friday,
8 a.m. to 5 p.m., except holidays.


Xūyào bāngzhù?

Xúnqiú bāngzhù hé zhuǎn jiè
fāng’àn, fúwù hé zīyuán,
qǐng dǎ diànhuà:
(415) 355-6700 Yàome 211

Huò fǎngwèn lǎonián rén hé chéngrén bù
fúwù yōushì hé zīyuán HUB
2 Gough Street,San Francisco,CA,94103.
Yíngyè shíjiān wèi zhōuyī zhì zhōu wǔ,
shàngwǔ 8 shí zhì xiàwǔ 5 shí, jiéjiàrì chúwài.


需要幫助?

尋求幫助和轉介
方案,服務和資源,
請打電話:
(415) 355-6700 要么 211

或訪問老年人和成人部
服務優勢和資源HUB
2 Gough Street,San Francisco,CA,94103。
營業時間為周一至週五,
上午8時至下午5時,節假日除外。

 


¿Necesitas ayuda?

Para asistencia y referencia a
Programas, servicios y recursos,
Por favor llama:
(415) 355-6700 o 211

O visite el Departamento de Envejecimiento y Adultos
Servicios Beneficios y Recursos HUB
2 Gough Street, San Francisco, CA, 94103.
Las horas son de lunes a viernes,
8 a.m. a 5 p.m., excepto días festivos.

 


Нужна помощь?
Dlya polucheniya pomoshchi i napravleniye v
programmy, uslugi i resursy,
Pozhaluysta pozvoni:
(415) 355-6700 или 211
или посетить Департамент Старение и взрослых
Услуги Преимущества и ресурсы Хабы
2 Gough Street, San Francisco, CA, 94103.
Часы с понедельника по пятницу,
8 утра до 5 часов вечера, за исключением праздников.

 


Kailangan ng tulong?

Para sa tulong at referral sa
programa, mga serbisyo at mga mapagkukunan,
Pakiusap, tumawag ka:
(415) 355-6700 o 211

o bisitahin ang Department of Aging at Adultong
Services Mga Benepisyo at Resources HUB
2 Gough Street, San Francisco, CA, 94103.
Oras ay Lunes hanggang Biyernes,
8:00-17:00, maliban holidays.


Cần giúp đỡ?

Để được hỗ trợ và giới thiệu tới
các chương trình, dịch vụ và các nguồn tài nguyên,
Vui lòng gọi:
(415) 355-6700 hoặc là 211

hoặc truy cập vào Quan Cao Niên và Người lớn
Dịch vụ Lợi ích và Tài nguyên HUB
Đường số 2 Gough, San Francisco, CA, 94103.
Giờ là từ thứ Hai đến thứ Sáu,
08:00-05:00, trừ ngày lễ.